cVatemz
 
 

Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk
Deze privacyverklaring is bedoeld om jou als sollicitant en opdrachtgever te informeren over de wijze waarop VATEMZ Executive Search Professionals B.V. de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt.

VATEMZ Executive Search Professionals B.V. is specialist in executive search voor leden Raad van Commissarissen, directeur-bestuurders en senior functies binnen de volkshuisvesting en de vastgoedsector. Wij verzamelen dus veel persoonsgegevens en informatie vanwege ons vak.

VATEMZ heeft privacy hoog in het vaandel staan. Centraal staat dat we transparantie bieden over welke gegevens we over jou verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld. Dat delen bepaal jij. VATEMZ gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen zodat jouw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot onderdelen van jouw gegevens die dat, gezien hun functie of de betrokkenheid bij de selectieprocedure, moeten hebben. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle diensten van VATEMZ.

Doeleinden
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uitvoering te geven aan onze diensten op het terrein van executive search, werving & selectie;
 • Om contact met jou te onderhouden;
 • De naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen;
 • Om onze website te verbeteren en te beveiligen en in dat kader om gebruikersstatistieken op te stellen.


Functionaris Gegevensbescherming
Het verwerken van persoonsgegevens brengt verantwoordelijkheden met zich mee. De rol van een functionaris gegevensbescherming is essentieel voor de bescherming van de persoonsgegevens die VATEMZ verwerkt.

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is Ron Willems en door de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd onder het nummer FG013826.

Als FG is hij onafhankelijk toezichthouder op VATEMZ en adviseur in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens. Zijn functie is gebaseerd op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om zijn positie in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen invulling te geven, heeft hij de middelen en vrij toegang om zijn taken goed te vervullen. Hij ontvangt geen VATEMZ-instructies over het uitvoeren van zijn FG-taken. Hij voert zijn taken en verplichtingen onafhankelijk uit. In dat kader is de FG, Ron Willems, buiten VATEMZ om te benaderen via Ron-Willems@hetnet.nl

Voor kandidaten
Zodra je reageert op door ons gepubliceerde vacatures of ons een open sollicitatie stuurt, dan verstrek je ons bepaalde gegevens over jezelf. Dit betreft bijvoorbeeld je NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, je curriculum vitae, foto, persoonlijke video’s, gegevens die betrekking hebben op de door jou gevolgde opleidingen, cursussen en op de aard en inhoud van je vorige dienstbetrekkingen.

Zodra je ons ongevraagd aanvullende persoonsgegevens verstrekt, geef je door deze actieve handeling expliciet toestemming om ook deze gegevens op te slaan en/of anderszins te verwerken in het kader van de of een selectieprocedure.

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan VATEMZ ben jezelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. VATEMZ is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Zodra dit voor een in te vullen vacature van toepassing is, zijn aanvullende selectieprocedures onderdeel van de selectie. Zoals bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, een assessment, een antecedentenonderzoek.
De onderzoeksrapporten worden eerst door jou beoordeeld, waarna jij bepaalt of het rapport wordt doorgegeven aan de opdrachtgever.

Kandidaat Bestuurder en Commissaris
Bij benoemingen binnen woningcorporaties onderga je de toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen, door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Op basis van deze toets geeft de Aw de zienswijze af die nodig is vóórdat een bestuurder of commissaris wordt benoemd. In dat geval wordt aan de degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn, alleen die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de benoeming. Hiervoor hebben we ook je BSN-nummer nodig.

Als wij via internet en/of sociale media informatie over jou verkrijgen, zijn wij ons ervan bewust dat deze informatie niet altijd juist, accuraat of relevant is.  De verkregen openbare informatie zal, indien relevant, met jou worden besproken, met uitdrukkelijke vermelding van de bron.

Zodra referenties worden opgevraagd bij derden, of als nader onderzoek wenselijk is, word jou vooraf om toestemming gevraagd, tenzij deze toestemming op grond van de wet of nadere regelgeving niet vereist is. Wel melden wij je dat er nader onderzoek nodig is.

Jouw persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 4 weken na het eindigen van de selectieprocedure. Tenzij je toestemming hebt gegeven om je gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren in het kader van eventuele toekomstige vacatures. Je kan jouw toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor dien je een bericht te sturen aan het hierboven genoemde emailadres, onze FG.

Je hebt altijd het recht op inzage in de verwerking van jouw persoonsgegevens. Verzoeken op dit gebied dienen te worden gericht aan het hierboven genoemde emailadres. Je kan verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, als jouw gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn, of onrechtmatig worden verwerkt. Je zal zo snel mogelijk, en in elk geval binnen vier dagen na ontvangst van jouw verzoek, een reactie ontvangen. Elk verzoek zal worden gehonoreerd.

Voor opdrachtgevers
Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening worden jouw gegevens opgenomen in het relatiebestand van VATEMZ. Die gegevens worden in dit geval bewaard totdat je jouw toestemming intrekt en VATEMZ geen andere verwerkingsgrondslag of wettelijke bewaarplicht heeft.

Overzicht van de doelen en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers.

Het kan in specifieke gevallen mogelijk zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken:

 Voor het aangaan het uitvoeren 
van een overeenkomst:

 • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Betaalgegevens van jouw organisatie om onze dienstverlening te factureren.

Voor het inschrijven op en het  
versturen van de nieuwsbrief:

 • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens;

Voor het aanmelden voor bijeenkomsten:

 • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Voor bijeenkomsten waarbij een maaltijd wordt verzorgd kan eveneens informatie over jouw allergie of maaltijdvoorkeuren worden verwerkt.

Voor het inloggen op onze website:

 • Accountgegevens, wachtwoorden en andere verificatiegegevens voor toegang tot onze website.

Voor het beantwoorden van
een 
vraag via onze online kanalen:

 • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens.

VATEMZ verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Jou te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of ter verbetering van onze dienstverlening;
 • Voor het organiseren van bijeenkomsten waarvoor je je hebt aangemeld of hebt aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en andere publicaties.

Een opdrachtgever heeft altijd het recht om diens gegevens te laten verwijderen. Hiervoor kan je contact met ons opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Doorgifte van persoonsgegevens
buiten de Europese Unie
Jouw persoonsgegevens worden door VATEMZ in beginsel niet doorgegeven buiten de EER (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Als je dat toch wilt of als het noodzakelijk is, lever je ons vooraf toestemming. Doorgifte kan noodzakelijk zijn voor een overeenkomst tussen jou en VATEMZ of vanwege een in jouw belang gesloten overeenkomst tussen VATEMZ en de opdrachtgever.

Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG.

Wijzigingen privacy statement
VATEMZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. VATEMZ adviseert websitebezoekers daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update. Elke wijziging wordt in een logboek bijgehouden.

Nieuwe ontwikkelingen website

De teksten van onze website kunnen op elk moment worden aangepast vanwege voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens
VATEMZ B.V. Executive Search Professionals

Bezoekadres:
Barbara Strozzilaan 101,
1083 HN Amsterdam

Correspondentie:
Berkenlaantje 2,
1251 WV Laren

info@vatemz.nl | www.vatemz.nl

Bankrekening: NL10 ABNA 0106 6359 72
K.v.K.: 84732830
BTW Nummer: NL863338161B01

Klacht
Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Meld je dan eerst bij de FG.  Als de afwikkeling van je klacht niet binnen een redelijke termijn succesvol is, kan je escaleren naar de Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Maandag 30 mei 2022.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info